aplikacja Matura google play app store

Specjalista zastosowań informatyki

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista zastosowań informatyki wykonuje ekspertyzy i opracowania doradcze w zakresie możliwości i celowości zastosowania systemów i rozwiązań informatycznych.
Specjalista zastosowań informatyki jest zawodem o charakterze usługowym. Praca w tym zawodzie polega na określaniu obszarów tworzenia nowych rozwiązań informatycznych, analizowaniu zasadności zastosowania oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonujących rozwiązań informatycznych pod względem wzrostu efektywności. Głównymi produktami pracy są: ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, plany projektów informatycznych i wdrożeniowych. Do ważniejszych zadań wykonywanych przez specjalistę zastosowań informatyki zalicza się analizowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz planów projektów informatycznych, opracowywanie analiz rynku, studiów wykonalności, uzasadnień biznesowych, świadczenie usług doradczych, wykonywanie ekspertyz efektów, które można uzyskać po wdrożeniu danego systemu informatycznego w konkretnym zastosowaniu, kierowanie pracami analitycznymi, diagnozowanie i testowanie projektów informatycznych, modernizowanie projektów w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność. Specjalista zastosowań informatyki zazwyczaj specjalizuje się w określonej branży.

Główne zadania:
  • analizowanie i ocenianie parametrów technicznych projektów i rozwiązań informatycznych;
  • analizowanie i ocenianie funkcjonalności i możliwości systemów informatycznych;
  • ocenianie rozwiązań informatycznych w zakresie spełniania założeń i celowości zastosowania w danym obszarze;
  • doradzanie w zakresie opracowania systemów informatycznych;
  • przygotowywanie dokumentacji projektu informatycznego;
  • badanie, ocenianie i monitorowanie wdrożonych projektów;
  • planowanie i opracowywanie zmian w funkcjonujących systemach informatycznych;
  • analizowanie rozwiązań informatycznych dostępnych na rynku;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty zastosowań informatyki preferowane jest wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia, kierunek informatyka lub pokrewny. Konieczna jest wiedza specjalistyczna w zakresie branży, w której specjalista prowadzi działalność oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie komunikatywnym. Przydatna jest wiedza z zakresu: zarządzania projektami, specyfiki wybranego obszaru działalności gospodarczej, procesów zarządczych, prowadzenia prac analitycznych, ocen efektywności istniejących i projektowanych rozwiązań, dokonywania wyboru adekwatnych do potrzeb i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań. W zawodzie tym konieczne również jest posiadanie bardzo rozległej wiedzy technicznej oraz doświadczenia zdobywanego podczas opracowywania analiz i realizacji projektów. Podczas wykonywania analiz ekonomiczno-finansowych nieodzowne jest odpowiednie wykształcenie kierunkowe, ściśle przygotowujące do tego typu pracy, np. organizacja i zarządzanie, gdzie absolwent otrzymuje wiedzę zarówno informatyczną, jak i z zakresu zarządzania projektami, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności