aplikacja Matura google play app store

Specjalista resocjalizacji

Modyfikuje osobowość jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości;
kształtuje normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji;
gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości;
świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.

Główne zadania:
programowania działań resocjalizacyjnych w placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, terapeutycznych;
realizowanie programów oddziaływań resocjalizacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i korygowanie zachowań agresywnych wśród sprawców przemocy domowej;
prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz wspierania byłych więźniów celu zapobieżenia ponownemu wejściu w konflikt z prawem, co w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie społecznego bezpieczeństwa;
stosowania różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej;
promowanie i prowadzenie działań prewencyjnych w szeroko pojętej polityce zapobiegania przestępczości ekonomicznej, gospodarczej, finansowej, przestępczości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zapobieganiu nowych form przestępczości np. terrorystycznej, drogowej i ekologicznej;
rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji problemowych wymagających profilaktyki lub resocjalizacji wśród więźniów oraz osób niedostosowanych społecznie;
prowadzenia działalności pedagogiczno-resocjalizacyjnej w zakresie profilaktyki kryminologicznej i resocjalizacji w placówkach edukacyjnych oraz w środowisku otwartym;
w szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinach patologicznych;
prowadzenie badań i interpretowanie zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych i patologicznych;
podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym;
organizowanie profilaktyki kryminalnej w resortach sprawiedliwości, spraw wewnętrznych;
organizowanie lokalnych strategii przeciwdziałania różnym zjawiskom patologii społecznej: agresji szkolnej, agresji dzieci i młodzieży, agresji kibiców w obszarach publicznych, alkoholizmowi, narkomanii, przestępczości, nieposzanowania prawa;
prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i resocjalizacji na ulicach, i podwórkach jako streetworker (pedagog ulicy, psycholog podwórkowy itp).

Zadania dodatkowe:
pełnienie roli wychowawcy w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich lub instruktora w policyjnych izbach dziecka; po odbyciu aplikacji kuratorskiej pełnienie roli kuratora sądowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności