aplikacja Matura google play app store

Specjalista radiofarmacji

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się wytwarzaniem i badaniem radiofarmaceutyków (substancji znakowanych izotopami promieniotwórczymi używanych w diagnostyce oraz terapii); przygotowuje radiofarmaceutyki do podania pacjentom zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami gwarantującymi bezpieczeństwo stosowania produktu radiofarmaceutycznego; kontroluje i zapewnia przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej w trakcie znakowania i przygotowywania radiofarmaceutyków dla pacjentów; organizuje i nadzoruje pracę personelu pracowni radiofarmacji.

Główne zadania:
 • dopuszczanie radiofarmaceutyków przygotowanych w placówce medycyny nuklearnej do podania pacjentom;
 • sprawowanie nadzoru nad dostawami, warunkami przechowywania i gospodarką magazynową produktów, surowców i radiofarmaceutycznych oraz nad warunkami znakowania i procesem przygotowania radiofarmaceutyku;
 • kontrolowanie i zapewnienie wymaganej jakości i bezpieczeństwa stosowania przygotowanych radiofarmaceutyków;
 • organizowanie, wyposażenia i kontrolowanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania radiofarmaceutyków w zakresie: kontroli nad środowiskiem, materiałami, procedurami wyposażeniem i personelem zaangażowanym w znakowanie radiofarmaceutyków dla pacjentów;
 • planowanie i wdrażanie systemu zapewnienia jakości w zakresie radiofarmacji oraz kontrolowanie jakości radiofarmaceutyków zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP ang. Good Laboratory Practice);
 • przygotowywanie radiofarmaceutyków obejmujące znakowanie i przygotowanie indywidualnych porcji dla diagnozowanych lub leczonych pacjentów;
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym i kalibrowanie urządzeń stosowanych w radiofarmacji;
 • interpretowanie wyników kontroli jakości aparatury i radiofarmaceutyków;
 • przeprowadzanie pomiarów dozymetrycznych związanych z zasadami ochrony radiologicznej (dekontaminacja, dozymetria);
 • pobieranie i przekazywanie materiału do badań czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni roboczych;
 • dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z przyjętym systemem zarządzania jakością;
 • ocenianie zgodności przebiegu procesu i uzyskanych wyników badań stosowania się do zasad bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniowania jonizującego, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie pracownią radiofarmacji; projektowanie i wykazywanie w badaniach przedklinicznych własności nowych znaczników wykorzystujących cząsteczki biologicznie czynne jako nośniki radioizotopów; uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, targach i szkoleniach branżowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności