aplikacja Matura google play app store

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzi działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia skierowane do szerokiej grupy społecznej.
Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej podejmuje działania umożliwiające jednostkom i społeczności krzewienie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Podstawowym celem jego pracy jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia, popieranie i rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w promowaniu zdrowia własnego i innych. Wykonuje zadania polegające na: identyfikowaniu zagrożeń zdrowotnych społeczeństwa w regionie; określaniu indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych; opracowywaniu, wdrażaniu, realizacji i ewaluacji programów promocji zdrowia związanych z prozdrowotną zmianą zachowań i stylu życia oraz warunków umożliwiających tę zmianę, organizowaniu edukacji zdrowotnej, a także realizowaniu we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów promocji zdrowia. Opracowuje i przekazuje stosownym podmiotom sprawozdania dotyczące zrealizowanych i planowanych programów zdrowotnych.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • identyfikowanie zagrożeń zdrowotnych populacji;
  • określanie indywidualnych i społecznych potrzeb zdrowotnych;
  • planowanie i opracowywanie programów promocji zdrowia;
  • wdrażanie i ewaluacja programów promocji zdrowia;
  • realizowanie we współpracy z instytucjami, organizacjami państwowymi i społecznymi programów zdrowotnych.


Zawód specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej może być wykonywany przez osobę, która ukończyła studia wyższe pierwszego stopnia o specjalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Zawód specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mogą również wykonywać absolwenci szkół wyższych o profilu medycznym, absolwenci zdrowia publicznego i innych specjalności po ukończeniu studiów podyplomowych z dziedziny promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej powinien znać język obcy na poziomie B2.

Zadania dodatkowe:
Uwaga – opis standardów kompetencji zawodowych dla tego zawodu można znaleźć w bazie danych: www.kwalifikacje.praca.gov.pl


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności