aplikacja Matura google play app store

Specjalista polityki społecznej

Tworzy podstawy teoretyczne, na których opiera się polityka społeczna, oraz bada i analizuje rzeczywistość społeczną, tj. szeroko pojęte warunki życia społeczeństwa (źródła dochodów ludności, wielkość i strukturę spożycia, sytuację mieszkaniową, dostępność i jakość usług ochrony zdrowia, edukacji, zabezpieczenie społeczne, patologie społeczne), w powiązaniu z polityką gospodarczą i zasadami ustrojowymi; wskazuje cele i kierunki działań, instrumenty polityki społecznej służące poprawie warunków życia oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym polityki gospodarczej (walka z bezrobociem, ochrona ludzi specjalnej troski, starszych, bezdomnych).

Główne zadania:
- rozwijanie teorii w zakresie polityki społecznej (studia teoretyczne i porównawcze, definiowanie pojęć itp.);
- konstruowanie, adaptowanie oraz weryfikowanie koncepcji badawczych i metod badania zjawisk społecznych;
- przeprowadzanie badań, z wykorzystaniem między innymi ankiet, w celu pomiaru i analizy takich zjawisk, jak: źródła i wysokość dochodów ludności, warunki mieszkaniowe, stan zdrowia społeczeństwa itp., oraz z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między polityką społeczną a innymi dziedzinami naukowymi;
- wykorzystywanie metod symulacyjnych do prognozy kształtowania się wyżej wymienionych zagadnień w przyszłości;
- ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wniosków i wskazań dla polityki społecznej i gospodarczej;
- badanie zależności i wzajemnych powiązań między funkcją założoną polityki społecznej a jej realizacją w układzie regionalnym oraz mikroskali;
- programowanie na szczeblu regionalnym i lokalnym najważniejszych potrzeb bieżących i perspektywicznych wynikających z założeń polityki społecznej;
- wskazywanie realizatorom polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu regionalnym i lokalnym przyczyn negatywnych skutków prowadzonej przez nich polityki społeczno-gospodarczej;
- opracowywanie ekspertyz, referatów naukowych;
- prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- prowadzenie działalności propagatorskiej i publikacyjnej;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin społecznych i pokrewnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności