aplikacja Matura google play app store

Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za sprawowanie nadzoru nad systemem bezpieczeństwa technicznego osób i mienia;
zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa w organizacji oraz wdrażaniem nowym rozwiązań w tym zakresie.

Główne zadania:
wdrażanie polityki bezpieczeństwa technicznego osób i mienia w organizacji;
nadzorowanie przestrzegania w organizacji wdrożonego systemu bezpieczeństwa poprzez wyznaczanie strefy ochrony obiektu, monitorowanie technicznych środków zabezpieczania obiektu;
kontrolowanie sprawności technicznej zainstalowanych na obiekcie systemów alarmowych;
nadzorowanie instalacji i uruchomienia systemów zabezpieczeń elektronicznych poprzez rozpoznanie obiektu oraz sporządzenie dokumentacji dla wykonania instalacji;
weryfikowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji konfiguracji systemu;
nadzorowanie prowadzenia instalacji systemu zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym także rejestrowanie niezgodności w czasie realizacji usługi;
dokonywanie odbioru technicznego wykonanych instalacji;
przygotowywanie dokumentacji powykonawczej systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia;
przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi instalowanych systemów;
nadzorowanie czynności serwisowo-naprawczych systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia;
podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;
stosowanie środków porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., BHP.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie czynności instalacyjnych i serwisowo-naprawczych systemów technicznych zgodnie z dokumentacją projektów oraz stosownymi procedurami i harmonogramem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności