aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Planuje i wspiera rozwój zawodowy osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem oraz poszukujących pracy wskazując możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy; inicjuje i realizuje przedsięwzięcia szkoleniowe w celu złagodzenia skutków zmian zachodzących na rynku pracy; monitoruje rynek pracy w celu zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych klientów; koordynuje organizację i merytoryczne oraz finansowe rozliczanie szkoleń; nadzoruje i ocenia efektywność szkoleń.

Główne zadania:
 • analizowanie rynku pracy z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych potencjalnych klientów;
 • tworzenie komputerowej bazy danych instytucji edukacyjnych i szkoleniowych na terenie swojego działania;
 • pozyskiwanie informacji o programach i jakości szkoleń oferowanych przez różne placówki szkoleniowe;
 • we współpracy z doradcą zawodowym planowanie kierunków rozwoju zawodowego bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem i poszukujących pracy;
 • udzielanie pomocy w określaniu preferencji szkoleniowych zgodnych z umiejętnościami i możliwościami zawodowymi klienta;
 • wskazywanie klientom możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz możliwościami klientów;
 • opracowywanie planów szkoleń i upowszechnianie oferty szkoleniowej wśród klientów potrzebujących wsparcia w rozwoju zawodowym;
 • przygotowywanie i realizowanie projektów szkoleniowych;
 • pozyskiwanie środków na finansowanie szkoleń;
 • sporządzanie umów z instytucjami szkoleniowymi na szkolenia;
 • zatwierdzanie programów szkoleń;
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na usługi szkoleniowe
 • dokonywanie zakupów i rozliczanie szkoleń;
 • przeprowadzanie rekrutacji i kwalifikowanie kandydatów na szkolenia;
 • organizowanie szkoleń dla różnych grup klientów;
 • wizytowanie szkoleń oraz przeprowadzanie badań oceniających efektywność szkoleń (poziom zadowolenie klienta, trafność dobór treści i metod szkolenia itp.);
 • przekazywanie instytucjom szkoleniowym opinii uczestników o odbytych szkoleniach;
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji szkoleń prowadzonych przez instytucje szkoleniowe.


Zadania dodatkowe:
koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego na lokalnym rynku pracy; opracowywanie raportów oceniających efektywność i skuteczność szkoleń; przekazywanie instytucjom rynku pracy informacji dotyczących najnowszych trendów w zakresie potrzeb szkoleniowych różnych grup klientów oraz zasad funkcjonowania rynku usług edukacyjnych; współpraca z pracodawcami w zakresie określania potrzeb szkoleniowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności