aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych odpowiedzialny jest za rozwój i zakres wykorzystania technologii internetowych w organizacji, zgodnie z jej celami i strategią rozwoju.
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych analizuje cele organizacji oraz realizowane w niej procedury i procesy. Analizuje również potrzeby organizacji pod kątem możliwości ich zaspokojenia przez technologie internetowe oraz zakresu wykorzystania Internetu i Intranetu w organizacji. Następnie na podstawie wykonanych analiz projektuje nowe lub proponuje usprawnianie wykorzystywanych rozwiązań informatycznych skupionych wokół stron internetowych i Intranetu. Wykonane przez specjalistę projekty mogą dotyczyć zmiany strategii wykorzystania Internetu w organizacji, tworzenia nowych funkcjonalności stron internetowych i narzędzi intranetowych lub wykorzystania w organizacji nowych usług dostępnych za pośrednictwem sieci Internet, np. portali społecznościowych, blogów, chmur obliczeniowych, rozwiązań e-learningowych, systemów gromadzenia i udostępniania informacji, innych zgodnych z bieżącymi tendencjami rozwoju Internetu.

Ze względu na coraz większe znaczenie Internetu w strategii funkcjonowania organizacji oraz bardzo szeroką ofertę dostępnych rozwiązań internetowych specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu podczas opracowywania nowych rozwiązań za każdym razem musi uwzględniać: cele organizacji, koszty związane z wytworzeniem i wdrożeniem proponowanych rozwiązań, bezpieczeństwo systemów i przechowywanych w nich danych. W tym zakresie specjalista do spraw rozwoju stron internetowych często współpracuje z pracownikami innych działów w organizacji lub specjalistami w określonym zakresie. W zależności od stanowiska, na jakim zatrudniony jest specjalista do spraw rozwoju stron internetowych oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa może on realizować również zadania związane z tworzeniem konkretnych rozwiązań informatycznych, nadzorowaniem procesów tworzenia i wdrażania zaproponowanych rozwiązań, planowaniem infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie.
Główne zadania:
  • analizowanie zakresu wykorzystania technologii internetowych w organizacji pod kątem jej celów i prowadzonej działalności;
  • projektowanie strategii rozwoju stron internetowych i aplikacji w Intranecie pod kątem celów i strategii rozwoju organizacji;
  • analizowanie infrastruktury informatycznej, stron internetowych i aplikacji w Intranecie pod względem użyteczności technologicznej i bezpieczeństwa;
  • projektowanie modułów funkcjonalnych stron internetowych i aplikacji intranetowych zgodnie z potrzebami organizacji;
  • nadzorowanie pracy twórców stron internetowych i aplikacji intranetowych, integrowanie kodu i danych wejściowych;
  • planowanie infrastruktury informatycznej i rozmieszczenia serwerów;
  • prowadzenie dokumentacji technicznej wdrażanych modułów funkcjonalnych na stronie internetowej i aplikacjach w Intranecie;
  • tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi i intranetowymi z wykorzystaniem wybranych narzędzi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do pracy w zawodzie specjalisty do spraw rozwoju stron internetowych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, kierunków ścisłych związanych z informatyką. Niezależnie od posiadanego wykształcenia do pracy w zawodzie niezbędna jest wiedza z zakresu: narzędzi do budowy, utrzymania i rozwoju stron internetowych; zapobiegania zagrożeniom takim jak wirusy czy ataki hakerskie; aktualnych trendów w zakresie projektowania stron i rozwoju usług i narzędzi dostępnych za pośrednictwem sieci Internet; języków programowania; wytycznych publikowanych przez wyszukiwarki. Do pracy w zawodzie przydatna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej. Wskazana jest znajomość metodologii wykorzystywanych do porównywania dwóch wersji strony internetowej (testy A/B) i badań postrzegania stron internetowych przez użytkowników (badania eyetrackingowe) w celu realnej oceny skuteczności i użyteczności stron i aplikacji w Intranecie. Swoją wiedzę specjalista powinien poszerzać we własnym zakresie oraz biorąc udział w dedykowanych szkoleniach organizowanych przez organizacje branżowe i dostawców rozwiązań i technologii internetowych. Do wykonywania zawodu nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia, jednak dodatkowym atutem są certyfikaty potwierdzające wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązań internetowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności