aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw ratownictwa medycznego

Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.

Główne zadania:
ocena stanu pacjenta w celu ustalenia dalszego postępowania;
ocena miejsca zdarzenia pod kątem ewentualnych zagrożeń, zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu zagrożenia, wypadku, katastrofy;
podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar;
ocena parametrów życiowych ofiar, ustalanie wskazań co do kolejności ich leczenia i transportu bądź wdrożenia procedur resuscytacyjnych;
układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń;
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej, intubacji oraz podawania tlenu;
wykonywanie EKG, podawanie leków drogą dożylną, podskórną, domięśniową, dotchawiczą, doszpikową;
zakładanie cewników, pobieranie krwi, oznaczanie glukozy, opatrywanie ran;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej (aparaty oddechowe, ubrania ochronne) i medycznym (aparaty zapewniające drożność oddechową, urządzenia do elektroterapii i tlenoterapii, urządzenia do unieruchomiania i transportu chorych;
zapobieganie zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki;
transportowanie pacjentów pod nadzorem medycznym (ręcznie i przy użyciu odpowiednich urządzeń);
przekazywanie pacjentów personelowi ambulatoriów, izb przyjęć i innych jednostek (z wypełnianiem odpowiedniej dokumentacji);
przeprowadzanie wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego dostępnymi środkami łączności;
podejmowanie decyzji o odstąpieniu od czynności ratowniczych w przypadku śmierci ofiary zdarzenia;
prowadzenie i gromadzenie dokumentacji udzielonej pomocy, sprawozdań o stanie zdrowia, doznanych obrażeniach, zastosowanych zabiegach i czynnościach ratowniczych.

Zadania dodatkowe:
praca na obozach i koloniach jako pomoc medyczna.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności