aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) identyfikuje zewnętrzne źródła finansowania planowanych przedsięwzięć i pozyskuje fundusze z tych źródeł.
Praca specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest pracą umysłową. Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) zajmuje się wyszukiwaniem dla przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji krajowych lub zagranicznych zewnętrznych źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. Mogą one dotyczyć różnych obszarów działalności produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) jest uzyskanie zewnętrznego finansowania dla planowanych przedsięwzięć. Do zadań specjalisty należy diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskania funduszy, identyfikowanie źródeł finansowania zaplanowanych działań, przeanalizowanie warunków i ocena szans na uzyskanie środków. Następnie opracowuje i przygotowuje dokumentację do złożenia wniosku o środki finansowe zgodnie z założeniami i/lub potrzebami przedstawionymi przez wnioskodawcę. Do zadań specjalisty należy również złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie, ewentualne składanie uzupełnień i udzielanie dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji i ocen, przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzenie do zawarcia umowy. Specjalista stosuje nowoczesne technologie informatyczne do wyszukiwania informacji i opracowania dokumentacji.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • diagnozowanie problemów i potrzeb w zakresie pozyskania funduszy;
  • identyfikowanie źródeł finansowania planowanych działań;
  • analizowanie warunków i ocenianie szans na uzyskanie finansowania;
  • opracowywanie dokumentacji we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin;
  • przygotowywanie i składanie wniosku o finansowanie łącznie z dokumentami towarzyszącymi;
  • składanie uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień, odwoływanie się od niesłusznych decyzji i ocen;
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie i doprowadzanie do zawarcia tej umowy;
  • ocenianie skuteczności działań podjętych w związku z pozyskiwaniem finansowania.


W zawodzie specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) zwykle wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (licencjat) najczęściej na kierunkach: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość. W zawodzie mogą też pracować absolwenci innych kierunków studiów wyższych, którzy posiadają opisane predyspozycje, nabyli doświadczenie lub uzupełnili kompetencje z zakresu pozyskiwania funduszy np. na studiach podyplomowych. Pracodawcy, zatrudniając na stanowisku specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera), wymagają minimum dwuletniego doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o finansowanie. W pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy (fundraisera) wskazana jest znajomość języka angielskiego oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Pracodawcy wymagają również znajomości przepisów i specyfiki realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, biegłej obsługi programów biurowych, precyzyjnego redagowania pism, formułowania pisemnych uzasadnień, samodzielności w działaniu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności