aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw planowania strategicznego

wybrane grupy: zawody ogólne

Zapewnia długoterminowy sukces organizacji; wspomaga jego rozwój przez określanie misji, celów, wartości i planów strategicznych organizacji; szacuje zasoby firmy, jej pozycję rynkową; opracowuje i określa program zmian strategii biznesowej; nadzoruje i monitoruje realizację wybranej strategii rozwoju firmy; realizuje strategiczne projekty badawczo-rozwojowe na zlecenie firm.

Główne zadania:
 • określenie misji, długoterminowych celów, wartości i planów strategicznych organizacji;
 • inicjowanie i prowadzenie badań mających na celu usprawnienie i rozwój poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • identyfikowanie kluczowych problemów i czynników rozwoju firmy;
 • analizowanie istotnych wskaźników działalności organizacji w celu wskazania obszarów, które powinny się zmieniać;
 • dokonywanie analiz strategicznych dotyczących np. wzrostu konkurencyjności produkowanych towarów i usług, pozyskiwania nowych partnerów i obszarów działalności firmy;
 • sporządzanie prognoz rozwoju firmy oraz przygotowywanie raportów, które dostarczają informacji, na podstawie których podejmowane są konieczne decyzje kadrowe, marketingowe, finansowe itp.;
 • formułowanie zasad zarządzania ważnymi dla organizacji celami np. przepływem produkowanych towarów i usług, łańcuchem dostaw itp.;
 • zarządzanie strategicznymi projektami badawczo-rozwojowymi;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji analitycznej poszczególnych projektów;
 • opracowywanie sprawozdań, zestawień i prezentacji dotyczących wdrażanych projektów i rozwiązań strategicznych;
 • przygotowywanie standardów, procedur oraz narzędzi niezbędnych do wsparcia procesu zarządzania strategicznego;
 • wspieranie właściwych merytorycznie jednostek i komórek organizacyjnych w projektowaniu i wdrażaniu strategii cząstkowych zgodnych ze strategią i standardami organizacji;
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji wybranej strategii rozwoju organizacji;
 • weryfikowanie końcowych efektów dokonanych zmian w organizacji;
 • współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz poszukiwanie i dobór nowych technologii lub innych rozwiązań ważnych dla rozwoju organizacji;
 • analizowanie i opiniowanie strategii podmiotów powiązanych finansowo z organizacją pod kątem zgodności z własną strategią.


Zadania dodatkowe:
przygotowywanie do upowszechnienia informacji na temat strategii organizacji; promowanie strategii rozwoju organizacji w wystąpieniach publicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności