aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw pakowania i opakowań

wybrane grupy: zawody ogólne

Projektuje opakowania o wielorakim przeznaczeniu dla różnych odbiorców; opracowuje technologię produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych, z takich materiałów, jak: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno, blacha; projektuje technikę pakowania produktów; organizuje i nadzoruje proces produkcji opakowań; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów opakowań.

Główne zadania:
- zaznajamianie się z potrzebami i wymaganiami producentów towarów odnośnie barierowości opakowania, sposobu pakowania produktu, materiału i formy opakowania;
- doradzanie producentowi towarów rynkowych optymalnych rozwiązań z punktu widzenia funkcjonalności, kształtu i estetyki opakowania;
- opracowywanie projektu opakowania dostosowanego do wymagań producenta towarów, rodzaju produktu, jego specyfiki z uwagi na: trwałość przechowania produktu (np. żywność, leki), ochronę przed działaniami wody, temperatury, drobnoustrojów, światła oraz wstrząsów w czasie transportu (np. szkło, sprzęt elektroniczny), możliwości paletyzowania opakowań lub ich kontenerowania;
- wybór surowców do produkcji opakowania: szkła, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, blachy itp.;
- projektowanie techniki pakowania i sposobu układania, wyjmowania i zamykania produktu w opakowaniu oraz zamykania opakowań zbiorczych;
- projektowanie, przy współpracy z plastykiem, formy opakowań, nadruków, banderoli i innego rodzaju szaty graficznej opakowania;
- opracowywanie technologii produkcji opakowania wraz z dokumentacją;
- zdobywanie atestów sanitarnych na projektowane lub produkowane opakowania;
- organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji opakowań oraz podległych zespołów pracowników;
- kontrolowanie w procesie produkcji dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej liczby wyprodukowanych opakowań, zużycia materiałów, narzędzi itp.;
- szkolenie podległych pracowników;
- śledzenie literatury naukowej z dziedziny projektowania i technologii produkcji opakowań;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie projektowania i technologii produkcji opakowań; - ocenianie i wykonywanie ekspertyz dotyczących projektów opakowań, nowych technologii produkcji opakowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności