aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się obroną praw autorskich treści dzieł zapisanych na nośnikach cyfrowych i tradycyjnych; zapobiega wykorzystywaniu dzieł w sposób sprzeczny z wolą ich autorów i wydawców; koordynuje system ochrony praw własności intelektualnej na polu prawa autorskiego, prasowego oraz prawa patentowego.

Główne zadania:
 • udzielanie porad prawnych w sytuacjach naruszania i stosowania prawa autorskiego i patentowego: patentów i procedur patentowych, zastrzeżonych znaków towarowych, własności intelektualnej i ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych, prawa do tantiem w przypadkach dziedziczenia majątku itp.;
 • udzielanie konsultacji oraz przygotowywanie umów wydawniczych z twórcami i artystami, orkiestrami, zespołami muzycznymi, z podwykonawcami, sponsorami, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi itp.;
 • świadczenie usług doradczych w zakresie rozwiązywania kwestii spornych w sprawach o ochronę praw autorskich w dziedzinie elektronicznej eksploatacji dzieł, w tym także naruszeń praw w Internecie i e-commerce (handlu elektronicznym);
 • udzielanie pomocy prawnej przy dokonywaniu: zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego do Urzędu Patentowego, założeniu sklepu internetowego itp.;
 • przeprowadzanie czynności prawnych związanych z rejestracją wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego w celu sprawdzenia możliwości ich zarejestrowania w Urzędzie Patentowym;
 • przyjmowanie zgłoszeń od różnych podmiotów o rozpoczęciu procedury sądowej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej;
 • sporządzanie odpowiednich dokumentów procesowych oraz przeprowadzanie czynności przygotowawczych do procesu sądowego;
 • reprezentowanie podmiotów, którym naruszono prawo własności intelektualnej, działających na rynku medialnym, modowym i przemysłowym: wydawców prasy, stacji radiowych i telewizyjnych, producentów odzieży (w walce z „podróbkami”), w procesach sądowych wszystkich instancji oraz negocjacjach i mediacjach;
 • korzystanie z baz Urzędu Patentowego oraz międzynarodowych baz rejestrujących wynalazki, wzory użytkowe i znaki towarowe;
 • stałe pogłębianie wiedzy o przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie własności przemysłowej itp.;
 • prowadzenie badań z zakresu własności intelektualnej oraz naruszania zasad uczciwej konkurencji;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i wykładów dotyczących problematyki własności intelektualnej;
 • współpraca z wydawnictwami, portalami internetowymi, Urzędem Patentowym.


Zadania dodatkowe:
wykonywanie funkcji rzecznika patentowego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności