aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw kultury firmy

wybrane grupy: zawody ogólne

Integruje pracowników firmy;
kształtuje wśród pracowników poczucie tożsamości z organizacją/firmą;
inspiruje i realizuje przedsięwzięcia służące budowaniu więzi wśród pracowników;
przygotowuje pracowników do pożądanej reakcji na zmiany;
zaszczepia wartości firmy i kształtuje jej subkulturę;
opracowuje kodeks postępowania etycznego firmy.

Główne zadania:
dokonywanie oceny znaczenia kultury organizacyjnej w integrowaniu pracowników wokół wartości firmy i budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa;
diagnozowanie skuteczności działania przedsiębiorstwa w ramach przyjętej kultury organizacyjnej;
identyfikacja systemu symboli kultury organizacyjnej firmy takich jak: swoisty język, ubiór pracownika, wystrój budynku firmy, logo itp.;
prowadzenie badań postaw i systemu wartości wyznawanych przez pracowników firmy oraz porównywanie ich z wartościami dominującymi w organizacji;
identyfikowanie nieformalnych procedur i rytuałów, negatywnych zachowań, postaw i zjawisk kulturowych w firmie;
redukowanie lub marginalizacja niewłaściwych postaw i zachowań pracowników;
proponowanie zmian i innych rozwiązań służących kształtowaniu poczucia tożsamości z organizacją/firmą;
dokonywanie analizy kultur firm podlegających połączeniu;
wskazywanie możliwych zagrożeń i zaprojektowania optymalnego procesu łączenia;
zaprojektowania procesu zmiany kultury organizacyjnej przez stosowanie nowych procedur, regulaminów, rozmieszczenia i wyposażenia obiektów;
dokonywanie oceny: mocnych i słabych stron kultury firmy, jej zgodności ze strategią organizacji, szans, kosztów, korzyści wprowadzonej zmiany;
ograniczanie negatywnego wpływu zachowań pracowników niezgodnych z kulturą firmy na efektywność organizacji;
przekonywanie pracowników do przyjęcia określonych wzorców kulturowych;
zmniejszanie stresu i wzrost satysfakcji pracowników w wyniku zmiany kultury organizacji.

Zadania dodatkowe:
prezentowanie wyników badań dotyczących kultury firmy dla menedżerów i kadry kierowniczej firmy; opracowywanie narzędzi diagnostycznych do badania kultury organizacyjnej firmy oraz dostosowanie procedur i narzędzi do zarządzania personelem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności