aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw kadr

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • obsługa procesów związanych z zatrudnianiem,
 • rozwiązywaniem umów o pracę,
 • ewidencja czasu pracy,
 • kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp.
Specjalista do spraw kadr opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy. Prowadzi akta osobowe zgodnie z wymaganiami prawa pracy, kontroluje aktualność obowiązkowych badań lekarskich.

Uczestniczy w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem, prowadzi sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Stanowisko specjalisty do spraw kadr występuje zarówno w jednostkach sektora prywatnego, jak i państwowego: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, administracji publicznej, w firmach zajmujących się doradztwem personalnym. Typowymi dla tego zawodu są stanowiska pracy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż, ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych firmy oraz rekrutowanie i selekcjonowanie kandydatów do pracy;
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, także na podstawie umów cywilnoprawnych, oraz zmianami w warunkach pracy i płacy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrolowanie aktualności obowiązkowych badań lekarskich;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • podejmowanie współpracy z kierownictwem i doradztwo w zakresie administracyjnej obsługi zatrudnienia;
 • tworzenie regulaminów organizacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • planowanie rozwoju zawodowego kadry podmiotu gospodarczego.
Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty do spraw kadr niezbędne jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane najlepiej na kierunkach: ekonomia, socjologia, zarządzanie lub wykształcenie wyższe z innych dyscyplin naukowych.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi potwierdzona ukończeniem kursów specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności