aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw integracji europejskiej

wybrane grupy: zawody ogólne

Uczestniczy w obsłudze procesu integracyjnego, opracowuje ramy strukturalne - prawne i instytucjonalne dla przyszłego funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej; uczestniczy w przygotowaniach międzynarodowych projektów i w badaniach dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego; organizuje działania instytucji lub komórki zajmującej się problemami integracji europejskiej; udziela wyspecjalizowanych informacji w określonej dziedzinie; przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej; przygotowuje materiały i uczestniczy oraz prowadzi negocjacje na rzecz integracji europejskiej.

Główne zadania:
- analizowanie i interpretowanie interdyscyplinarnych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania krajów Unii Europejskiej w połączeniu z informacjami dotyczącymi Polski;
- opracowywanie prawnych i instytucjonalnych podstaw funkcjonowania instytucji działających na rzecz integracji europejskiej;
- nawiązywanie kontaktów międzynarodowych na rzecz integracji europejskiej, rozumienie różnic międzykulturowych i ich wykorzystywanie w bieżącej działalności instytucji działającej na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie i przekazywanie informacji dla różnych odbiorców oraz propagowanie idei integracji europejskiej;
- prowadzenie szkoleń i konsultacji dla instytucji działających na rzecz integracji europejskiej;
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej;
- udział w pracach nad przystosowaniem prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej;
- udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego;
- nadzorowanie i rozliczanie środków finansowych programów pomocowych dla Polski z instytucji międzynarodowych;
- przygotowywanie materiałów do negocjacji z partnerami zagranicznymi;
- udział w konferencjach międzynarodowych;
- współpraca z innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz integracji europejskiej.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie pracy podległych jednostek, instytucji lub organizacji działających na rzecz integracji europejskiej; - uczestniczenie w negocjacjach dotyczących różnych dziedzin i sfer życia społeczno-gospodarczego w Polsce;


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności