aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw konsultingu

wybrane grupy: zawody ogólne

Specjalista do spraw konsultingu doradza klientom w obszarach organizacyjnych i gospodarczych.
Celem pracy specjalisty do spraw konsultingu jest usprawnienie i rozwój poszczególnych obszarów działalności podmiotu wewnętrznego lub zewnętrznego, na rzecz którego świadczy usługę poprzez doradzanie oraz inicjowanie odpowiednich działań. W tym celu m.in. analizuje otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne podmiotu oraz zachodzące zmiany, dokumenty, raporty i inne dane związane z podmiotem. Sporządza analizy i ekspertyzy, w których opisuje obszary działalności i funkcjonowania podmiotu. Identyfikuje obszary do doskonalenia oraz dobiera i doradza metody, procedury i narzędzia sprzyjające osiągnięciu założonych wyników. Swoje rozwiązania konsultuje z zainteresowanym podmiotem. Na etapie wprowadzania propozycji lub zmian specjalista do spraw konsultingu może uczestniczyć w weryfikowaniu ich zasadności i skuteczności oraz zgłaszać działania korygujące. Po zakończeniu wprowadzenia zmian w organizacji przeprowadza weryfikację końcowych rezultatów. Ze względu na różnorodność tematów będących przedmiotem działalności specjalisty do spraw konsultingu wskazany jest wybór specjalizacji. Wyróżniono dwa główne obszary specjalizacji: organizacja i zarządzanie oraz ekonomia, jednakże spotyka się też specjalistyczne obszary, np. doradztwo w zakresie ochrony, kreowania wizerunku itp. Z usług specjalisty do spraw konsultingu mogą korzystać różnego rodzaju podmioty niezależnie od ich formy własności, prawnej, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości itp. Praca specjalisty do spraw konsultingu ma charakter projektowy i jego tematyka uzależniona jest od potrzeb zgłaszającego się podmiotu. Głównymi kryteriami, jakimi powinien kierować się zleceniodawca/pracodawca, wybierając specjalistę do spraw konsultingu powinny być wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Główne zadania:
  • przedstawianie ofert i pozyskiwanie zleceń w zakresie doradztwa gospodarczego podmiotom;
  • analizowanie oraz doradzanie w zakresie efektywności i funkcjonowania struktur organizacyjnych podmiotu z punktu widzenia wykonywania przez niego zadań, jak i wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i materialnych;
  • opracowywanie analiz, ekspertyz i strategii przydatnych do podejmowania decyzji w zakresie organizacji i funkcjonowania określonego badaniami podmiotu;
  • analizowanie otoczenia firmy i zachodzących w nim zmian ekonomicznych, technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, prawnych i ekologicznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie podmiotu;
  • opracowywanie wniosków, wytycznych i raportów dotyczących zmian w otoczeniu firmy, a następnie przedstawienie ich zainteresowanym podmiotom;
  • badanie efektywności działań konsultingowych;
  • ocenianie rentowności wprowadzanych zmian, nowych rozwiązań i udoskonaleń, sporządzanie raportów z postępu prac nad projektami;
  • opracowywanie biznesplanów oraz studiów wykonalności określonych inwestycji;
  • wykonywanie zadań zawodowych z przestrzeganiem przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska.


Specjalista do spraw konsultingu powinien mieć wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, przede wszystkim z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa lub finansów, ale z uwagi na szeroki zakres usług doradczych możliwy jest inny profil studiów wyższych potwierdzone dyplomem uczelni wyższej. Pożądana jest znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) oraz obsługi komputera i programów komputerowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji itp.). Osoba pracująca w zawodzie specjalisty do spraw konsultingu powinna posiadać umiejętność doboru metod i stosowania narzędzi potrzebnych do analizowania danych oraz informacji. Preferowane jest doskonalenie umiejętności na dodatkowych szkoleniach i kursach dotyczących zarządzania projektami oraz zarządzania zmianami. Dodatkowym atutem w pracy zawodowej będzie umiejętność prowadzenia samochodu i posiadanie prawa jazdy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności