aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Celem jego pracy jest inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu usprawnienie i rozwój poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku wybiera metody i narzędzia doskonalenia w celu osiągnięcia założonych wyników. Sporządza prognozy i analizy dotyczące procesów oraz raportuje wyniki. Do jego obowiązków należy analizowanie wskaźników działalności firmy oraz bieżących raportów, które to dostarczają mu informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji.

Do zadań specjalisty do spraw doskonalenia organizacji należy również współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz poszukiwanie i dobór nowych technologii. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie projektów oraz weryfikację końcowych rezultatów wprowadzonych udoskonaleń.

Główne zadania:
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • opracowywanie strategii rozwoju organizacji;
 • realizowanie strategii rozwoju organizacji;
 • analizowanie istotnych wskaźników działalności organizacji w celu wskazania obszarów doskonalenia;
 • identyfikowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań w celu doskonalenia organizacji;
 • realizowanie projektów badawczo-rozwojowych;
 • doskonalenie istniejących procesów i technologii w celu minimalizacji kosztów działalności i wzrostu satysfakcji klientów;
 • przygotowywanie i wdrażanie narzędzi doskonalenia procesów;
 • doskonalenie procedur i instrukcji postępowania;
 • raportowanie z postępu prac nad projektami, inicjatywami oraz działaniami udoskonalającymi;
 • weryfikowanie końcowych rezultatów wykonanych projektów.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia z zakresu zarządzania, ekonomii lub ukończyć studia kierunkowe w branży, w której będzie odpowiedzialny za doskonalenie.

Pożądana jest znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) oraz obsługi komputera. Osoba pracująca na stanowisku specjalisty do spraw doskonalenia organizacji powinna posiadać umiejętność doboru metod i stosowania narzędzi potrzebnych do analizowania danych oraz informacji.

Ważne jest zdobywanie kompetencji na dodatkowych szkoleniach i kursach dotyczących zarządzania projektami oraz zarządzania zmianami. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji powinien posiadać doświadczenie zawodowe w branży, w której pracuje.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności