aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw adopcji

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka; współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; dokonuje doboru rodziny przysposabiającej; gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione; organizuje szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

Główne zadania:
 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej;
 • gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka na podstawie wywiadu adopcyjnego;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań; współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.


Zadania dodatkowe:
współpraca z ośrodkami naukowymi o kierunkach społecznych skoncentrowanych na problematyce rodziny; współpraca z organizacjami zaangażowanymi w działalność na rzecz rodziny.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności