aplikacja Matura google play app store

Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.

Główne zadania:
- organizowanie i koordynowanie pracy zakładowej służby bhp;
- prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
- współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie;
- współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego) itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.;
- udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicznych nowo budowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych, urządzeń produkcyjnych i innych urządzeń, mających wpływ na warunki bhp;
- występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach produkcyjnych zakładu;
- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych;
- nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy;
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
- przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie;
- uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków profilaktycznych;
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac;
- nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów z dziedziny bhp;
- koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji problematyki bhp;
- odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
- wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
- występowanie do kierownictwa zakładu o nagradzanie lub karanie pracowników za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień; - prowadzenie komórki zajmującej się zagadnieniami ochrony ppoż lub ochrony środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności