aplikacja Matura google play app store

Specjalista bankowości

Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

Główne zadania:
- analiza konkretnych narzędzi polityki monetarnej i skutków ich stosowania na równowagę pieniężną, inflację i koniunkturę gospodarczą;
- wykonywanie czynnych operacji bankowych, takich jak: kompletowanie i analizowanie dokumentów wymaganych przez bank od ubiegających się o kredyt;
- aktualizowanie informacji o zdolności kredytowej klientów-kredytobiorców; udzielanie gwarancji i poręczeń bankowych;
- przeprowadzanie operacji na rynku międzybankowym i innych rynkach finansowych; emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz organizowanie emisji papierów wartościowych na zlecenie podmiotów gospodarczych i samorządów;
- przeprowadzanie biernych operacji banku, takich jak: gromadzenie depozytów w różnych formach, zawieranie umów i prowadzenie rachunków bieżących, wykonywanie czynności kasjera; analiza i ocena wskaźnikowa funkcjonowania banku komercyjnego;
- prowadzenie i analizowanie operacji pośredniczących banku, związanych w szczególności z rozliczeniami międzybankowymi, zagranicznymi operacjami rozliczeniowymi, usługami maklerskimi;
- kształtowanie zasad sprawnej organizacji banku oraz efektywnych operacji bankowych;
- określanie i stosowanie zasad oraz procedur nadzoru oraz kontroli działalności banku na różnych obszarach;
- określanie metod i ich stosowanie do szacowania oraz zarządzania ryzykami banku;

Zadania dodatkowe:
kierowanie zespołem pracowników w różnych komórkach i jednostkach organizacyjnych banku.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności