aplikacja Matura google play app store

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Specjalista analizy i rozwoju rynku pozyskuje i opracowuje informacje na temat rynku produktów i usług oraz prognozuje kierunki jego rozwoju.
Celem pracy specjalisty analizy i rozwoju rynku jest ocena aktualnej sytuacji rynkowej i opracowanie prognozy funkcjonowania produktu/usługi na rynku poprzez ustalenie przedmiotu, zakresu, narzędzi i formy pomiaru lub analizy. Specjalista analizy i rozwoju rynku zbiera informacje o problematyce marketingowej związanej z określonym produktem, usługą, marką itp. Zbieranie danych może odbywać się poprzez pozyskiwanie informacji zewnętrznych (np. GUS, raporty rynkowe, dane firmy) lub przeprowadzanie badań rynku. Zbierane informacje gromadzi w bazach danych lub innych utrwalonych formach i poddaje analizie. Praca w zawodzie wymaga stałej konsultacji wyników badań z odbiorcami tj. dyrektorem marketingu, opiekunem marki (brand managerem), kierownikiem handlowym, właścicielem firmy, prezesem spółki itd. Efektem pracy jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji.

Główne zadania:
 • przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska w działalności zawodowej;
 • zbieranie informacji o rynku;
 • planowanie organizacji badań rynkowych;
 • opracowywanie metodologii i narzędzi do analizy i badania rynku;
 • określanie grupy docelowej oraz segmentacja rynku;
 • realizowanie badań rynkowych;
 • prowadzenie analizy ilościowej i jakościowej z wykorzystaniem programów komputerowych;
 • monitorowanie i ocena efektywności realizowanych działań związanych z analizą rynku;
 • opracowywanie rekomendacji na podstawie zebranych danych i ich analizy;
 • opracowywanie raportów i prezentacji wyników analizy;
 • wyznaczanie trendów rynkowych.


Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty analizy i rozwoju rynku wymagane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu socjologii, psychologii lub ekonomii, a w szczególności ukończenie specjalizacji związanych z marketingiem i zarządzaniem. Dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych istnieje konieczność ukończenia kursów praktycznego budowania i stosowania narzędzi analizy do oceny oraz programu rozwoju rynku produktów i usług. Pomocna w pracy jest znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Osoba pracująca w zawodzie specjalisty analizy i rozwoju rynku powinna wykazywać się znajomością podstawowych praw rynkowych, badań rynku oraz narzędzi analitycznych. Wskazana jest zaawansowana znajomość arkuszy kalkulacyjnych oraz znajomość statystycznych programów analizy danych. Dodatkowym wymogiem może być znajomość programów bazodanowych. Pomocne jest ukończenie specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym dotyczących zarządzania projektami, zarządzania czasem, ochroną danych osobowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności