aplikacja Matura google play app store

Specjalista administracji publicznej

Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy rozpatruje sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej.

Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie powierzonych zadań, a także wydaje rozstrzygnięcia na podstawie otrzymanego upoważnienia.

Realizuje czynności faktyczne i prawne mające na celu zapewnienie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organizacji.

Wykonuje zadania z wykorzystaniem technik kancelaryjno-biurowych obowiązujących w administracji publicznej.

Realizuje zadania w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym zawód zaufania publicznego.

Główne zadania:
  • przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • opracowywanie projektów strategii, planów i programów rozwoju jednostki w obszarze swojego działania;
  • gospodarowanie powierzonym mieniem publicznym, zarządzanie środkami finansowymi zgodnie z przyjętymi planami finansowymi;
  • przygotowywanie projektów aktów normatywnych, zarządzeń i uchwał;.
  • przygotowywanie analiz i sprawozdań z obszaru i tematyki działania;
  • egzekwowanie wywiązywania się przez obywateli i podmioty publiczne z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • udzielanie informacji z zakresu działania administracji publicznej osobom fizycznym i podmiotom publicznym oraz udostępnianie informacji w sposób przewidziany prawem;
  • analizowanie skuteczności podjętych działań;
  • redagowanie dokumentów (zewnętrznych i wewnętrznych)..


Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty administracji publicznej preferowane jest wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku administracja lub wykształcenie wyższe drugiego stopnia kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy, np. geodezyjne, budowlane, socjalne. Warunkiem koniecznym jest niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności