aplikacja Matura google play app store

Socjolog

Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.

Główne zadania:
- rozwijanie podstawowych teorii socjologicznych, wyjaśniających zachowania społeczne różnych zbiorowości i zachowania społeczne jednostki;
- tworzenie teorii i aparatu pojęciowego służącego właściwej interpretacji rzeczywistości społecznej (np. pojęć: grupa społeczna, klasa, stratyfikacja, status, socjalizacja, rola społeczna, więź społeczna);
- wykorzystywanie wyników badań prowadzonych w ramach poszczególnych subdyscyplin do uogólnień teoretycznych i metodologicznych oraz weryfikacji hipotez podstawowych teorii socjologicznych;
- prowadzenie badań empirycznych w poszczególnych subdyscyplinach socjologii, m.in. badań nad wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, efekty pracy oraz nad skutkami społecznymi bezrobocia, badań nad procesem wewnętrznych przeobrażeń rodziny i pełnionych przez nią funkcji, badań nad funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych i wychowawczych, instytucji prawnych i organów państwa, nad przestępczością i patologią różnych grup społecznych;
- badanie stanu poinformowania różnych zbiorowości i grup społecznych, ich zainteresowań, postaw, preferencji w sprawach dotyczących aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych, ocenianie skuteczności działań propagandowych i reklamowych w różnych dziedzinach rzeczywistości;
- opracowywanie ekspertyz socjologicznych na potrzeby różnych instytucji i organizacji, ze wskazaniem optymalnych rozwiązań praktycznych;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych nauk społecznych: psychologami, ekonomistami, prawnikami itp.;
- publikowanie analiz teoretycznych i metodologicznych oraz raportów z przeprowadzonych badań.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie działalności dydaktycznej; - prowadzenie działalności popularyzatorskiej osiągnięć poszczególnych subdyscyplin socjologii.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności