aplikacja Matura google play app store

Sędzia sportowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Z upoważnienia odpowiednich władz sportowych nadzoruje zawody sportowe zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz orzeka o wyniku współ- zawodnictwa sportowego.

Główne zadania:
- sprawdzanie uprawnień zawodników (organizacyjnych i lekarskich) do udziału w zawodach sportowych;
- sprawdzanie urządzeń, sprzętu i ubiorów sportowych zawodników z punktu widzenia ich zgodności z wymaganiami regulaminu i zasad bezpieczeństwa;
- sprawdzanie warunków bezpieczeństwa zawodów (zwłaszcza w sportach walki i dalekowschodnich), z punktu widzenia opieki lekarskiej i prawidłowej organizacji widowni;
- dawanie sygnału do rozpoczęcia i zakończenia zawodów;
- kontrolowanie przebiegu zawodów i reagowanie na każde uchybienie zawodnika wobec regulaminu, a w konsekwencji udzielanie upomnień i ostrzeżeń;
- eliminowanie z walki zawodników uporczywie naruszających przepisy regulaminu sportowego;
- przerywanie walki i innych form współzawodnictwa w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zawodników i widzów;
- ogłaszanie wyniku sportowego, uprzednio sprawdzając jego rzetelność;
- sporządzanie protokołu ze swoich czynności i osiągniętych wyników oraz przekazywanie ich organizatorom i instancji delegującej sędziego;
- w sytuacjach nadzwyczajnych i krytycznych organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi (jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma lekarza lub pielęgniarki).

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie samodzielnie lub w zespole obowiązków sędziego głównego, pomocniczego, startowego, mierzącego czas, punktowego itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności