aplikacja Matura google play app store

Sekretarz sądowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje w sądzie czynności administracyjne związane z biegiem sprawy sądowej.

Główne zadania:
prowadzenie repertoriów (ksiąg) sądowych przez dokonywanie w nich wpisów obrazujących bieg sprawy, jak: data i osnowa pisma wszczynającego postępowanie sądowe, treść zarządzeń sędziowskich, daty i treść zapadłych orzeczeń, wniesienie rewizji lub zażalenia, przedstawienie akt sądowi wyższej instancji wraz ze środkiem odwoławczym, dane dotyczące wykonania orzeczenia sądowego;
dbanie o porządek w aktach (niezwłoczne wkładanie wnoszonych pism do właściwych akt, zszywanie i numerowanie akt);
szybkie ekspediowanie akt sądowych, zwłaszcza w przypadku wniesienia środka odwoławczego do zapadłego w sprawie orzeczenia;
protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
realizowanie zarządzeń sędziowskich dotyczących rozprawy;
wypisywanie wezwań i zawiadomień o rozprawie, przygotowywanie i ekspediowanie dokumentów koniecznych do doprowadzenia na rozprawę oskarżonego tymczasowo aresztowanego, sporządzanie i ekspediowanie odezw (żądań informacji), sporządzanie wokandy, kompletowanie akt na posiedzenie sądu, przedstawianie akt sędziemu w przypadku wpłynięcia pisma do akt itp.;
kontrolowanie przygotowania sali na posiedzenie sądu;
kontrolowanie akt ""na kalendarzu"" ( tj. oczekujących na wpłynięcie pisma);
prowadzenie terminarzy (sporządzenia uzasadnienia orzeczeń, wysyłki akt na zewnątrz) oraz księgi należności sądowych, spraw związanych z obrotem zagranicznym itp.;
sporządzanie i wydawanie odpisów orzeczeń i innych dokumentów sądowych;
pobieranie i kasowanie znaczków opłaty sądowej za określone czynności sądowe i kancelaryjne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności