aplikacja Matura google play app store

Sekretarz konsularny

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje czynności konsularne powierzone przez konsula w zakresie opieki prawnej w sprawach paszportowych, wizowych, obywatelskich, spadkowych, legalizacji dokumentów itp., w celu ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli za granicą.

Główne zadania:
 • sporządzanie i poświadczanie wypisów, wyciągów i kopii dokumentów, poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, przyjmowanie oświadczeń;
 • sporządzanie i poświadczanie tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego i z tego języka na język polski, jak również poświadczanie wypisów, odpisów, wyciągów i kopii dokumentów sporządzonych w języku urzędowym państwa przyjmującego;
 • legalizowanie dokumentów urzędowych, sporządzonych lub uwierzytelnionych w państwie przyjmującym lub w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydawanie obywatelom polskim przebywającym za granicą paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, wznawianie ich ważności, dokonywanie w nich zmian oraz ich unieważnianie;
 • wydawanie obywatelom polskim zaświadczeń przewidzianych w przepisach prawa polskiego;
 • zapewnianie ochrony prawnej dla obywateli polskich zatrzymanych, aresztowanych lub w inny sposób pozbawionych wolności w państwie przyjmującym oraz odwiedzanie tych obywateli lub kontaktowanie się z nimi
  w inny sposób;
 • udzielanie wiz pobytowych i przejazdowych cudzoziemcom, którzy zamierzają udać się do RP;
 • kompletowanie dokumentów niezbędnych w sprawach o odzyskanie lub utratę obywatelstwa polskiego, a także w sprawach zezwoleń na zmianę obywatelstwa polskiego na obce;
 • przyjmowanie oświadczeń rodziców lub opiekunów osoby małoletniej
  o nabyciu przez nią obywatelstwa polskiego lub o wyborze dla niej obywatelstwa obcego.


Zadania dodatkowe:
dbanie o pozytywny wizerunek konsulatu na zewnątrz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności