aplikacja Matura google play app store

Ratownik wodny

wybrane grupy: zawody ogólne

Działając indywidualnie lub w zespole czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych otwartych i zamkniętych oraz morskich przybrzeżnych; niesie pomoc tonącym i zwraca uwagę organizatorom imprez nadwodnych o przepisach, jakie w tym zakresie obowiązują. Zapobiega naruszaniu tych przepisów.

Główne zadania:
pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczych;
reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na kąpielisku lub pływalni;
uczestniczenie w zespołach ratowniczych w trakcie przeprowadzania maratonów pływackich;
kontrolowanie stanu urządzeń oraz sprzętu pływackiego i eliminowanie jednostki grożącej niebezpieczeństwem;
sygnalizowanie o stopniu zagrożenia na wodach ze względu na warunki atmosferyczne (sygnały na maszcie, syrena, gong itp.);
wypisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza, głębokości akwenu i innych danych mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa pływających;
na podstawie badania głębokości akwenu określanie strefy wód dla niepływających;
czuwanie nad oczyszczaniem wód i dna obszaru przeznaczonego dla pływających;
przeprowadzanie egzaminów na kartę pływacką.

Zadania dodatkowe:
udział w patrolach policyjnych na wodach otwartych w celu kontroli uprawnień do pływania; przeprowadzanie kontroli ośrodków, kolonii i obozów położonych nad wodami, z prawem żądania usunięcia wszelkich uchybień wobec przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania nad wodami; przeprowadzanie kontroli kąpielisk i pływalni z prawem formułowania zaleceń oraz zgłaszanie wniosków do samorządu terytorialnego o zamknięcie pływalni lub kąpieliska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności