aplikacja Matura google play app store

Ratownik pokładowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje zadania ratownicze w stosunku do osób lub mienia znajdujących się w stanie zagrożenia, w trudno dostępnym miejscu na ziemi lub wodzie, oraz zadania ratownicze w stosunku do urządzeń czy instalacji lądowych i wodnych trudno dostępnych, działając z pokładu śmigłowca lub po desantowaniu się z niego lub też podczas zawieszenia na linie dźwigu pokładowego.

Główne zadania:
utrzymywanie w gotowości sprzętu ratowniczego odpowiedniego do rodzaju wykonywanego ratownictwa (ludzi, mienia, instalacji chemicznych, gazowych itd.);
odbywanie systematycznych ćwiczeń w celu utrzymania właściwego poziomu umiejętności i sprawności zawodowych;
wykonywanie czynności ratowniczych z pokładu śmigłowca: desantowanie się i powracanie nań w czasie postoju na ziemi lub wodzie oraz podczas zawisu i powolnego przemieszczania się śmigłowca na różnych wysokościach operacyjnych, przy użyciu lub bez użycia instalacji dźwigowej czy drabinki;
wykonywanie czynności ratowniczych poza pokładem śmigłowca, takich jak np: podejmowanie osoby z ziemi lub wody;
wykonywanie podstawowych działań ratownictwa medycznego, operowanie sprzętem ratownictwa technicznego;
współdziałanie z pozostałymi członkami załogi śmigłowca i z innymi służbami;
pełnienie dyżurów w gotowości do akcji ratowniczej;
wykonywanie podczas lotu czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego na pokładzie lub przez dowódcę śmigłowca, obsługiwanie dźwigu pokładowego lub innych pokładowych urządzeń ratowniczych, jeśli czynności te nie zostały powierzone pokładowemu operatorowi tych urządzeń;
wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania, wodowania czy wypadku śmigłowca;
bieżące stosowanie się do obowiązujących zasad bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego przed skażeniem podczas wszystkich operacji ratowniczych.

Zadania dodatkowe:
wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu kandydatów na ratowników pokładowych lub przy ćwiczeniach doskonalących ratowników.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności