aplikacja Matura google play app store

Ratownik górski

wybrane grupy: zawody ogólne

Indywidualnie lub w zespole inicjuje i uczestniczy w górskich akcjach ratowniczych: bierze udział w działalności profilaktycznej i informacyjnej związanej z bezpiecznym przebywaniem w górach.

Główne zadania:
reagowanie na wszelkie sygnały wzywania pomocy;
organizowanie wypraw ratowniczych i branie udziału w wyprawach;
w sytuacjach koniecznych (gdy nie ma lekarza lub pielęgniarki) udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej;
organizowanie transportu do punktu opieki lekarskiej dla poszkodowanych;
pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku;
dbanie o swoją sprawność fizyczną oraz sprawność sprzętu ratowniczego;
udzielanie informacji i wskazówek o warunkach bezpieczeństwa na poszczególnych trasach oraz o regułach poprawnego zachowania się w górach;
reagowanie na zachowanie się uczestników imprez górskich odbiegające od przyjętych zasad bezpiecznego przebywania w tych rejonach;
kontrolowanie przebiegu i oznakowania tras udostępnianych do użytku publicznego zgodnie z zaleceniami górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego;
w granicach uzgodnionych z gopr kontrolowanie przebiegu rajdów, zlotów i imprez sportowych na terenach górskich.
występowanie do właścicieli i kierowników obiektów oraz urządzeń turystyczno-wypoczynkowych, rekreacyjnych i sportowych zlokalizowanych na terenach górskich z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień, a nawet wstrzymanie eksploatacji urządzeń, jeśli stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
wnioskowanie do władz samorządu terytorialnego o wprowadzenie różnych ograniczeń, dotyczących uprawiania lotniarstwa, wspinaczek i treningów wysokogórskich, jeśli mogą stanowić niebezpieczeństwo dla osób je uprawiających lub okolicznej ludności.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności