aplikacja Matura google play app store

Radca prawny

Wykonuje obsługę prawną jednostek organizacyjnych, w tym podmiotów gospodarczych, ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej, udzielając porad i przygotowując opinie prawne, występując jako pełnomocnik stron w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

Główne zadania:
- udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
- występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
- uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, albo umowy z kontrahentem zagranicznym;
- opiniowanie pod względem prawnym decyzji dotyczących wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym;
- informowanie organów jednostek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa;
- opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych i aktów wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne;
- prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych;
- uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych (ustaw, aktów wykonawczych);
- opiniowanie i uczestniczenie w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez inne organy.

Zadania dodatkowe:
- redagowanie dzienników urzędowych organu.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności