aplikacja Matura google play app store

Psycholog organizacji

Diagnozuje i analizuje organizację pracy i kulturę organizacyjną firmy; lokalizuje źródła konfliktu i wskazuje sposoby ich rozwiązywania; organizuje proces selekcji i rekrutacji pracowników; bada kompetencje pracowników i wskazuje im drogi rozwoju zawodowego; stosuje psychologiczne metody i techniki badań pracowników; współpracuje ze specjalistami zarządzania zasobami ludzkimi.

Główne zadania:
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych;
 • planowanie i realizowanie programów z zakresu humanizacji pracy służących budowaniu więzi wśród pracowników, zwalczaniu stresu, poprawie stosunków interpersonalnych itp.;
 • optymalizowanie warunków pracy w celu podniesienia efektywności pracowników;
 • lokalizowanie źródeł konfliktów w organizacji i wskazywanie sposobów ich rozwiązywania;
 • analizowanie stanowisk pracy i opracowywanie ich profili kompetencyjnych;
 • badanie kompetencji pracowników oraz planowanie ścieżek ich rozwoju zawodowego w firmie;
 • budowanie systemów oceny pracowników, ich awansowania i nagradzania;
 • planowanie, organizowanie i uczestnictwo w procesie selekcji i rekrutacji pracowników;
 • badanie sposobów i metod zarządzania przez kadrę menedżerów;
 • kształtowanie elastycznych postaw kadry menedżerów i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi;
 • stosowanie psychologicznych metod i technik badań osobowości, motywacji, kompetencji pracowników i kadry menedżerskiej firmy;
 • interpretowanie i ocenianie wyników badań psychologicznych;
 • współpraca z doradcami zawodowymi i personalnymi w zakresie doboru pracowników na określone stanowiska pracy;
 • opracowywanie programów szkoleń oraz ich prowadzenie dla kadry menedżerskiej i właścicieli firm z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przestrzeganie standardów etycznych w działalności psychologów pracy, organizacji i zarządzania;
 • organizowanie i współorganizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów itp.;
 • prezentowanie dorobku psychologii pracy, organizacji i zarządzania w kraju i za granicą.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących psychologii organizacji; prowadzenie doradztwa w zakresie dziedzin wiedzy wchodzących w skład psychologii pracy, organizacji i zarządzania oraz nauk pokrewnych; opracowywanie ocen i ekspertyz dla administracji publicznej oraz firm dotyczących potrzeb i motywów działania różnych grup społecznych w procesie pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności