aplikacja Matura google play app store

Przewodnik turystyczny terenowy

Oprowadza turystów, udzielając informacji o terenie oraz jego poszczególnych obiektach , o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju; przekazuje im w sposób fachowy informacje; sprawuje nadzór nad świadczeniem usług przewidzianych w programie imprezy, a także opiekuje się jej uczestnikami.

Główne zadania:
dostosowywanie programu zwiedzania miasta lub określonego terenu do całości programu imprezy;
przedstawianie miasta, poszczególnych jego obiektów lub danego terenu w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej, choć skondensowanej wiedzy;
prowadzenie (pieszo, autokarem lub w inny sposób) uczestników imprezy określoną w programie trasą ;
powiązanie informacji o mieście, obiekcie lub terenie z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie ich roli w życiu społecznym i gospodarczym państwa;
utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku zwiedzanego regionu lub kraju;
zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi i innymi zwiedzanej trasy;
dbanie o bezpieczeństwo uczestników na trasie imprezy i udzielenie im pomocy w razie potrzeby;
pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec turysty młodego, dla którego program wycieczki jest fragmentem programu nauczania w szkole;
rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa;
wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością.

Zadania dodatkowe:
-­ wygłaszanie prelekcji z przezroczami czy filmami na tematy związane z historią, geografią, ochroną środowiska.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności