aplikacja Matura google play app store

Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)

wybrane grupy: zawody ogólne

Pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, wójta itp.; organizuje pracę, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje jednostkę samorządu terytorialnego na zewnątrz; uczestniczy w pracach rady, komisji i instytucji samorządowych.

Główne zadania:
 • organizowanie i kierowanie pracą urzędu marszałkowskiego, powiatowego, miejskiego lub gminnego;
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • podpisywanie decyzji wydanych przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • pełnienie funkcji przełożonego pracowników urzędu i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • upoważnianie do wydawania w swoim imieniu decyzji, o których mowa w ustawie o samorządzie województwa lub powiatu;
 • sprawowanie zwierzchnictwa nad określnymi w ustawie jednostkami (wojewódzkich / powiatowych służb, inspekcji i straży), w tym: powoływanie i odwoływanie ich kierowników, wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, zatwierdzanie programów ich działania, uzgadnianie wspólnych działań tych jednostek, zlecanie przeprowadzenia kontroli;
 • opracowywanie planów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowy;
 • podejmowanie najważniejszych decyzji w sprawach dotyczących jednostki samorządu terytorialnego;
 • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany (w przypadku radnego i starosty/marszałka będących radnymi);
 • wybieranie przewodniczącego rady (w przypadku radnego i starosty/marszałka będących radnymi);
 • reprezentowanie wyborców w radzie i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy;
 • utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami (w przypadku radnego);
 • przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego postulatów i przedstawianie ich do rozpatrzenia;
 • reprezentowanie jednostki samorządu terytorialnego;
 • zapewnienie podległym urzędnikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
nawiązywanie współpracy z innymi samorządami w kraju i za granicą; zasiadanie w komisjach, radach i innych ciałach, o ile nie wykluczają tego przepisy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności