aplikacja Matura google play app store

Prowadzący rodzinny dom dziecka

Prowadzi rodzinny dom dziecka dla maksymalnie 8 dzieci; zapewnia dzieciom rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwoju; stwarza warunki sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa, stabilizacji i prawidłowego rozwoju dzieci; zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, zapewnia opiekę wychowankom do czasu powrotu do rodziny, uregulowania sytuacji prawnej i adopcji lub uzyskania pełnoletności z możliwością przedłużenia opieki do czasu ukończenia szkoły, w której się uczą.

Główne zadania:
 • prowadzenie rodzinnego domu dziecka w prywatnym mieszkaniu, domu rodziny lub w nieruchomości, która jest własnością powiatu lub organu prowadzącego;
 • podpisywanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z organem prowadzącym;
 • uczestniczenie w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 • zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w zakresie: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • traktowanie dzieci w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, przygotowywanie ich do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
 • zapewnianie dzieciom dostępu do przysługujących im świadczeń zdrowotnych;
 • zapewnianie dzieciom kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych oraz zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dzieci;
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • zapewnienie dziecku możliwości nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd rodzinny postanowi inaczej) oraz z rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 • przygotowywanie dla każdego dziecka indywidualnego planu pracy oraz karty pobytu, która zawiera uzupełnianą co miesiąc informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka;
 • współpraca i przekazywanie raportów z zakresu realizowanych zadań do organu prowadzącego, Urzędu Wojewódzkiego i sądu rodzinnego;
 • współpraca z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
 • zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi od organu prowadzącego przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie, utrzymanie lokalu, bieżące naprawy, remonty i niezbędny sprzęt oraz na leczenie, rehabilitację i pomoc w nauce wychowankom;
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania od sponsorów i organizacji pozarządowych;
 • wykonywanie zadań zgodnie z zasadami etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnego domu dziecka na zewnątrz.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności