aplikacja Matura google play app store

Prokurator

Strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem osób winnych popełnienia przestępstw.

Główne zadania:
- wszyczynanie i prowadzenie postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) albo zlecanie wszczęcia lub prowadzenia takiego postępowania innemu organowi (np. organowi policji);
- przesłuchiwanie podejrzanego, świadków, biegłych, gromadzenie dowodów rzeczowych w toku postępowania przygotowawczego;
- stosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie, dozór policyjny);
- sprawowanie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez inne organy;
- kierowanie wystąpień (tzw. sygnalizacje) do odpowiedniego organu, w razie ujawnienia okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa;
- uczestniczenie w rozprawach i posiedzeniach;
- składanie wniosków co do wymiaru kary i innych rozstrzygnięć;
- zaskarżanie orzeczenia, które uznał za niesłuszne;
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych przez inne organy państwowe;
- składanie sprawozdań przełożonemu z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) wraz z własną ocena orzeczenia;
- wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami i ewentualnie w sprawach wniesionych przez innych oskarżycieli (np. oskarżyciela prywatnego);
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wyroków w sprawach karnych (tzw. nadzór penitencjarny), postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji o pozbawieniu wolności;
- wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych;
- uczestniczenie w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego lub praw obywateli;
- zaskarżanie do sądu administracyjnego niezgodnych z prawem decyzji oraz uczestniczenie w postępowaniu sądowym w tych sprawach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności