aplikacja Matura google play app store

Producent filmowy

Podejmuje inicjatywę produkcji filmu, pozyskuje środki na jego realizację oraz organizuje i nadzoruje proces produkcji, a także podejmuje działania związane z promocją i dystrybucją filmu

Główne zadania:
-nadzorowanie prac nad scenariuszem lub podejmowanie decyzji o zakupie praw do gotowego, zaprezentowanego scenariusza;-poszukiwanie koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetu filmu oraz zawieranie umów z podmiotami finansującymi film;-dobieranie głównych współpracowników, nadzorowanie wyboru obsady aktorskiej oraz formowanie ekipy produkcyjnej filmu;-ustalanie honorariów i podpisywanie umów z realizatorami filmu i zleceniobiorcami;-nabywanie praw autorskich od autorów, twórców, kompozytorów i realizatorów oraz praw pokrewnych od artystów wykonawców;-zawieranie umów ubezpieczeniowych związanych z produkcją filmu;-sprawowanie nadzoru nad realizacją filmu i wydatkowaniem środków przeznaczonych na jego produkcję oraz przedkładanie sprawozdań koproducentom i inwestorom;-pozyskiwanie dystrybutora dla filmu, negocjowanie z nim sposobu promocji, skali eksploatacji i podziału wpływów;-wykonywanie innych zadań związanych z podanymi wyżej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności