aplikacja Matura google play app store

Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt

Wykonuje prace związane z chowem i hodowlą zwierząt: bydła, trzody chlewnej koni, owiec, kóz, drobiu, królików itp. w gospodarstwach rolnych; sprawuje opiekę nad zwierzętami i zapewnia im odpowiednie warunki chowu; posługuje się prostymi narzędziami ręcznymi i urządzeniami mechanicznymi; dba o czystość zwierząt i zagród.

Główne zadania:
 • wyposażanie pomieszczeń dla zwierząt w sprzęt i urządzenia pomocnicze: wagi, klatki, poidła, wózki i pojemniki paszowe, koryta, karmniki, kosze, narzędzia do pielęgnacji, sprzęt oświetleniowy, grzewczy i wentylacyjny;
 • zapewnianie odpowiedniej ilości i jakości pasz;
 • karmienie zwierząt: porcjowanie i dawkowanie pasz, pojenie;
 • wypasanie bydła (krów), kóz, koni itd.;
 • strzyżenie owiec, przechowywanie i magazynowanie runa;
 • pomoc przy ważeniu zwierząt, ich przywożeniu i przewożeniu w inne miejsca;
 • chwytanie, poskramianie i unieruchamianie zwierząt na potrzeby hodowlane, selekcyjne, higieniczne, weterynaryjne oraz znakowanie i przemieszczanie zwierząt;
 • posługiwanie się prostymi narzędziami do obsługi zwierząt: widłami, łopatami, wiadrami, szczotkami, narzędziami do pielęgnacji skóry i kopyt itd.;
 • obsługa sprzętu do karmienia i pielęgnacji zwierząt takich jak: śrutowniki, wózki paszowe, automaty do zadawania pasz, zgarniacze obornika;
 • obsługa sprzętu do dojenia krów, kóz, owiec oraz obróbki mleka;
 • rozróżnianie podstawowych objawów chorobowych, schorzeń i zagrożeń środowiskowych powierzonych do opieki zwierząt i zgłaszanie ich do właściciela gospodarstwa;
 • dbałość o czystość zwierząt i zagród: usuwanie odchodów, obornika lub gnojowicy, czyszczenie i odkażanie pomieszczeń;
 • wykonywanie prac porządkowych na terenie gospodarstwa hodowlanego;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych.


Zadania dodatkowe:
udzielanie pomocy przy kojarzeniu hodowlanym i użytkowym, rozpłodzie i chowie młodych zwierząt; udzielanie pomocy przy odbieraniu młodych zwierząt przy porodzie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności