aplikacja Matura google play app store

Położna oddziałowa

Sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału położniczego, w tym planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego.

Główne zadania:
 • organizowanie, planowanie i monitorowanie pracy zespołu położniczo- pielęgniarskiego i personelu pomocniczego z uwzględnieniem opinii pacjentów i personelu lekarskiego w celu realizacji wysokiej jakości, kompleksowej i ciągłej opieki medycznej nad pacjentką i dzieckiem;
 • zapewnienie warunków realizacji powierzonych zadań, w tym sporządzanie harmonogramów pracy i przydzielanie zadań stosownie do kwalifikacji personelu;
 • monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości realizacji zadań pielęgnacyjnych stosowanych wobec pacjentek i noworodków;
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji o stanie zdrowia pacjentek i ich dzieci między wszystkimi członkami zespołu medycznego;
 • organizowanie zaopatrzenia oddziału w leki, w tym pobieranie leków z apteki oraz kontrola ich przechowywania i podawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami higieny i aseptyki;
 • prowadzenie dokumentacji działań personelu położniczo-pielęgniarskiego wobec pacjentek i ich dzieci;
 • organizowanie i zapewnianie warunków prawidłowej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wobec pacjentek, ich dzieci i ich rodzin / opiekunów;
 • współpraca z zespołem terapeutycznym, w tym: lekarzem, dietetykiem, psychologiem, a także z innymi oddziałami znajdującymi się na terenie szpitala;
 • zapewnianie wysokiego poziomu satysfakcji pacjentek z udzielanych świadczeń pielęgniarskich oraz zapewnianie przestrzegania praw pacjenta;
 • nadzorowanie zabezpieczania mienia oddziału;
 • prowadzenie polityki kadrowej i finansowej na oddziale;
 • zapewnienie pomocy w adaptacji społeczno-zawodowej nowoprzyjętego personelu;
 • inicjowanie i nadzorowanie procesu doskonalenia zawodowego podległego personelu w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i ekonomicznych placówki szpitalnej;
 • proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym kodeksu etyki zawodowej;
 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń oddziału, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie okresowych kontroli na dyżurach popołudniowych i nocnych; dbanie o prestiż i dobry wizerunek oddziału.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności