aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.

Główne zadania:
- określanie potrzeb zdrowotnych kobiet i ich rodzin na podstawie informacji dotyczących zagrożeń zdrowia i życia;
- planowanie i realizowanie programów z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji we wszystkich okresach życia kobiety;
- koordynowanie organizacji szkół rodzenia;
- koordynowanie działań w zakresie przygotowania matek do samoopieki;
- planowanie i wdrażanie programów w zakresie karmienia piersią;
- koordynowanie działań zwiększających wiedzę, umiejętności oraz motywację pacjentek w zakresie samobadania piersi;
- opracowywanie i wdrażanie programów promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia wśród, dzieci, młodzieży i rodziny;
- organizowanie zjazdów, seminariów i konferencji naukowych związanych z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną;
- organizowanie szkoleń z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji dla członków zespołu terapeutycznego;
- podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i prewencji;
- pozyskiwanie środków finansowych na realizację działań związanych z wdrażaniem programów zdrowotnych;
- monitorowanie i ocena efektów wdrażanych programów zdrowotnych;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz wykorzystanie wyników badań w działalności praktycznej.

Zadania dodatkowe:
- nauczanie zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności