aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w odniesieniu do kobiety, kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.

Główne zadania:
- koordynowanie działań edukacyjnych nad rodziną w okresie przedkoncepcyjnym, a także z problemem niepłodności;
- prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
- opracowywanie i wdrażanie programu w zakresie karmienia piersią;
- koordynowanie działań i wdrażanie programu WHO/UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku”;
- rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań;
- opracowywanie programu prowadzenia zajęć w szkole rodzenia;
- planowanie zgodnej ze standardami położniczymi opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, rodzącą, położnicą oraz jej dzieckiem;
- koordynowanie opieki położniczej nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i ciąży powikłanej;
- ocenianie czynników ryzyka ciążowego i planowanie działań powodujących ich likwidację;
- wykonywanie i interpretowanie zapisów kardiotokograficznych (KTG);
- wykonywanie i interpretowanie badań USG uwzględniających ocenę usytuowania i dojrzałości dziecka, łożyska i ilości płynu owodniowego;
- przyjmowanie porodu domowego;
- dokonywanie oceny jakości opieki okołoporodowej;
- wykonywanie i dokumentowanie badania fizykalnego noworodka;
- planowanie i modyfikowanie opieki nad noworodkiem;
- wykonywanie szczepień ochronnych u noworodka;
- koordynowanie działań w zakresie przygotowania rodziny do samoopieki oraz opieki nad noworodkiem;
- współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie realizacji opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz nad rodziną;
- opracowywanie standardów opieki nad rodziną w okresie przedkoncepcyjnym, z problemem niepłodności oraz rodziną i dzieckiem w fizjologicznym i powikłanym przebiegu ciąży;
- dokonywanie oceny jakości opieki położniczej nad kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i wykorzystywanie wyników badań w praktyce.

Zadania dodatkowe:
- nauczanie zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa położniczego w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności