aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

Sprawowanie specjalistycznej opieki ginekologiczno-onkologicznej oraz pełnienie roli doradcy i konsultanta w różnych okresach życia kobiety.

Główne zadania:
- opracowywanie i wdrażanie programów w zakresie zdrowego stylu życia kobiet, w tym zapobiegania chorobom ginekologicznym;
- koordynowanie działań w zakresie samobadania piersi we wszystkich okresach życia kobiet, w celu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
- prowadzenie doradztwa dla kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi, chorobami przenoszonymi drogą płciową, zakażonymi wirusem HIV, chorych na AIDS;
- prowadzenie działalności edukacyjno - zdrowotnej w zakresie profilaktyki ginekologii onkologicznej;
- rozpoznawanie problemów w zakresie zdrowia seksualnego;
- wykonywanie badań fizykalnych pozwalających na wczesne wykrywanie chorób ginekologicznych, raka piersi i narządu rodnego;
- koordynowanie opieki nad pacjentkami z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej leczonymi metodami zachowawczymi i operacyjnie;
- przygotowanie pacjentki do samoopieki i samopielęgnacji w chorobach narządu rodnego i gruczołu piersiowego;
- współpraca w zespole interdyscyplinarnym, z rodziną i innymi instytucjami dla zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji opieki;
- opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania w pielęgniarstwie ginekologicznym i onkologii ginekologicznej;
- dokonywanie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentką z chorobą ginekologiczną;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w zakresie ginekologii i onkologii ginekologicznej oraz wykorzystywanie wyników badań w praktyce;
- prowadzenie programów profilaktycznych: raka szyjki macicy, raka piersi – etap diagnostyczny.

Zadania dodatkowe:
- nauczanie zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa ginekologicznego w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności