aplikacja Matura google play app store

Położna – specjalista organizacji i zarządzania

Pełnienie funkcji kierowniczych, sprawne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia oraz dokonywanie oceny rynku i prowadzenie działalności położniczej.

Główne zadania:
- tworzenie i wdrażanie standardów praktyki zawodowej;
- określanie zapotrzebowania na usługi położnicze oraz planowanie usług zdrowotnych w oparciu o wskaźniki popytu, podaży i posiadane zasoby;
- przygotowywanie ofert dla określonych odbiorców;
- nadzorowanie procesu świadczenia usług zdrowotnych;
- identyfikowanie problemów i zagrożeń oraz szans i silnych stron zakładu opieki zdrowotnej;
- opracowywanie programów poprawy jakości udzielnych świadczeń;
- wprowadzanie zmian w celu poprawy jakości oraz funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej;
- dokonywanie analizy obsady stanowisk położniczych i opracowywanie na jej podstawie planu zatrudnienia;
- organizowanie stanowisk pracy położnych w zakładzie opieki zdrowotnej;
- opracowywanie przejrzystego systemu oceny i motywowania pracowników oraz pomiaru efektywności ich pracy;
- prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktu;
- planowanie ścieżki kariery podległego personelu;
- przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania organizacji oraz opracowywanie dla niego biznesplanu;
- uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz wykorzystanie wyników badań w działalności praktycznej.

Zadania dodatkowe:
- nauczania zawodu położnej; - prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu organizacji i zarządzania w kształceniu ustawicznym położnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności