aplikacja Matura google play app store

Politolog

Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Główne zadania:
- rozwijanie teorii politologicznych, wyjaśniających uwarunkowania, przebieg i następstwa zachodzących procesów politycznych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym;
- rozpoznawanie, na podstawie badań empirycznych, politycznych struktur współczesnych społeczeństw: systemów rządów, politycznej reprezentacji partii politycznych i systemów partyjnych, ruchów społecznych;
- ustalanie historycznych uwarunkowań dokonujących się przeobrażeń społecznych, ekonomicznych i politycznych;
- analizowanie postaw i poglądów społeczeństwa na państwo, gospodarkę, politykę;
- prowadzenie badań empirycznych na zlecenie instytucji i organizacji politycznych, dotyczących: oceny decyzji politycznych rządu, zasadności ustaw i przepisów prawnych stanowionych przez parlament, preferencji politycznych, zachowań wyborczych różnych grup społecznych;
- analizowanie różnych aspektów stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej;prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich oraz nauk politycznych w szkołach wyższych;
- prowadzenie działalności naukowej z zakresu teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej;udział w seminariach i konferencjach naukowych, spotkaniach ekspertów z dziedziny polityki wewnętrznej i zagranicznej;
- prowadzenie działalności publicystycznej (w środkach masowego przekazu);
- wykonywanie ekspertyz politologicznych na zlecenie parlamentu, rządu, prezydenta, partii politycznych i grup interesu.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie roli eksperta i doradcy w instytucjach i organizacjach politycznych, w strukturach administracji państwowej oraz organach samorządu terytorialnego, w służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności