aplikacja Matura google play app store

Policjant służby prewencji

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Główne zadania:
- udział w operacjach policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnianie spokoju w miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej i ruchu drogowym;
- inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
- ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw, podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych;
- przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowych naruszeń prawa;
- kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
- służba w patrolach, obchodach i na posterunkach, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych, pouczanie i wdrażanie uczestników ruchu do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z dróg;
- zapewnianie płynności ruchu, podejmowanie ręcznego kierowania ruchem w czasie i miejscach, w których występuje jego natężenie bądź szczególne utrudnienie;
- zatrzymywanie osób w trybie i w przypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego i innych ustawach;
- dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży oraz przeszukiwanie osób i pomieszczeń;
- rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w rejonie służbowym dzielnicowego;
- dokonywanie obchodu rejonu służbowego;
- prowadzenie ciągłego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki rejonu oraz zjawisk i zdarzeń, wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności