aplikacja Matura google play app store

Policjant służby kryminalnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.

Główne zadania:
- prowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych i procesowych dotyczących przestępstw kryminalnych, w tym o charakterze przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, narkotykowej itp.;
- uzyskiwanie, także w sposób tajny lub poufny, informacji oraz ich weryfikowanie;
- organizowanie warunków umożliwiających wykorzystanie uzyskanych informacji dla zapobiegania przestępstwom, ich ujawniania, wykrywania sprawców oraz udowadniania ich winy;
- współdziałanie z innymi organami i służbami oraz policjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji służących do realizacji zadań policji;
- sprawdzenie, czy dane zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie wystarczają do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- wszczynanie z własnej inicjatywy dochodzeń oraz wykonywanie czynności procesowych w śledztwach powierzonych do prowadzenia przez prokuratora lub sędziego;
- wykonywanie i dokumentowanie w formach wymaganych przez kodeks postępowania karnego czynności procesowych, takich jak: oględziny miejsca przestępstwa, osób, rzeczy; przesłuchania świadków i podejrzanych; przeszukania pomieszczeń i osób; okazania i konfrontacje; wizje i eksperymenty; powoływanie biegłych;
- zbieranie danych o podejrzanym;
- dokonywanie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzające szkodę w mieniu;
- występowanie do prokuratora - w wypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego - z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych;
- opracowywanie i przedstawianie prokuratorowi propozycji merytorycznych zakończenia prowadzonych dochodzeń;
- ujawnianie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstw, celem zapobiegania im w przyszłości, a w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej lub społecznej zawiadamianie o tym organu zwierzchniego albo organu kontroli;
- wykonywanie czynności na polecenie sędziego i prokuratora;
- wykonywanie kryminalistycznych badań śladów i innych dowodów rzeczowych, zabezpieczonych w toku oględzin miejsca zdarzenia oraz w ramach innych czynności procesowych, w celu identyfikacji osób i rzeczy;
- udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłych; w miarę potrzeby udział w innych czynnościach procesowych;
- pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, w przypadkach gdy wymaga to specjalnego przygotowania;
- sprawdzanie technicznej i formalnej poprawności kart daktyloskopijnych do celów rejestracyjnych, a wykonywanych przez policjantów innych służb;
- wykorzystywanie psa do tropienia osób, poszukiwania określonych, ukrytych przedmiotów lub substancji, a także do rozpoznawania osób na podstawie pozostawionych śladów zapachowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności