aplikacja Matura google play app store

Podoficer sił zbrojnych

wybrane grupy: zawody ogólne

Podoficer zawodowy pełni funkcje dowódcze, szkoleniowe i wychowawcze w stosunku do podległych żołnierzy na szczeblu plutonu, drużyny, grupy, załogi, sekcji zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od kaprala (mata) do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki włącznie). Odpowiada za jakość merytoryczną i metodyczną wyszkolenia i wychowania podległych żołnierzy.

Główne zadania:
  • dowodzenie pododdziałem podległych żołnierzy w działaniach bojowych oraz w warunkach pokojowego funkcjonowania wojska;
  • wydawanie rozkazów wynikających z obowiązków określonych w instrukcjach oraz nakazanych przez dowódcę i egzekwowanie poleceń od podległych żołnierzy;
  • uczestniczenie w  ćwiczeniach wojskowych;
  • podejmowanie działań oraz organizowanie i kierowanie akcją, w przypadku sytuacji nadzwyczajno-kryzysowych określonych w przepisach o wojskowych organach porządkowych;
  • wywieranie wpływu na skuteczność i sprawność działań wojskowych pododdziału oraz motywowanie podległych żołnierzy do skutecznego oraz sprawnego działania;
  • dbanie o utrzymanie wysokich morale podległych żołnierzy, przestrzeganie norm współżycia i zasad koleżeństwa;
  • udzielanie instruktażu i prowadzenie szkoleń dla podległych żołnierzy, w zakresie przepisów postępowania podczas wykonywania prac, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
  • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej z zakresu obronności Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących obronności, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • budowanie pozytywnego wizerunku wojska oraz reprezentowanie podległego pododdziału na zewnątrz.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie w naradach i szkoleniach branżowych oraz szkoleniach specjalistycznych i ogólnowojskowych; pełnienie funkcji instruktorów, magazynierów, intendentów, referentów itp.; wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów, określonych w regulaminach, instrukcjach i nakazach przełożonych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności