aplikacja Matura google play app store

Pilot samolotowy zawodowy / liniowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota samolotu określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Główne zadania:
- wykonywanie czynności nawigacyjnego i operacyjnego przygotowania do lotu: zebranie i analiza informacji meteorologicznych, zapoznanie się z charakterystykami geograficznymi, operacyjnymi oraz wyposażeniem nawigacyjnym i radiokomunikacyjnym trasy i lotnisk, wybór poziomu lotu, dokonanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych, osiągowych i operacyjnych (czasu lotu i jego etapów, zapasów paliwa, oleju i materiałów eksploatacyjnych, dopuszczalnej masy ładunku handlowego, parametrów startu i lądowania, itp.);
- sporządzanie planu lotu albo uaktualnianie powtarzalnego planu lotu, przekazanie go odpowiedniej służbie i uzyskanie akceptacji;
- przyjmowanie samolotu do lotu od służby technicznej: wykonywanie przeglądu samolotu oraz prób funkcjonowania jego zespołów i wyposażenia w zakresie przewidzianym dla pilota instrukcjami lotniczymi, podpisywanie dokumentów przejęcia samolotu do lotu;
- zapoznawanie się przed lotem z dokumentami przewozowymi dotyczącymi pasażerów i ładunku; kierowanie załadowaniem samolotu lub nadzorowanie załadunku prowadzonego przez odpowiednie służby;
- pilotowanie i nawigowanie samolotu podczas lotu i manewrów naziemnych; prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej z organami służby ruchu lotniczego, ocena prawidłowego działania zespołów samolotu, śledzenie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych, bieżące prowadzenie dokumentacji lotu, w tym dokumentacji operacyjnej i dziennika nawigacyjnego;
- odpowiednio do funkcji w załodze – dysponowanie i dowodzenie samolotem oraz kierowanie pracą jego załogi;
- wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania;
- wykonywanie czynności po zakończeniu lotu: przekazywanie pasażerów lub ładunku odpowiednim służbom; przekazywanie samolotu służbie technicznej, wraz z informacjami o jego stanie technicznym, dostrzeżonych lub spowodowanych usterkach; raportowanie o ewentualnie zaistniałych przekroczeniach ograniczeń jego użytkowania; w zależności od postawionych zadań wypełnianie i przekazywanie odpowiednim służbom raportów operacyjnych, technicznych, materiałowych i handlowych.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie czynności instruktora przy szkoleniu kandydatów na pilotów samolotowych oraz doszkalaniu i kontroli umiejętności zawodowych pilotów, w zakresie zgodnym z posiadanymi uprawnieniami; - odpowiednio do posiadanych kwalifikacji – wykonywanie czynności pilota podczas lotów próbnych – kontrolnych, związanych z obsługą techniczną lub badaniem okresowym i doraźnym zdatności lotu samolotu przez państwowy nadzór techniczno-lotniczy; - wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności