aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, w odniesieniu do pacjentów z chorobami: układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwiotwórczego, moczowego, dokrewnego i przemiany materii, tkanki łącznej, alergicznymi oraz dermatologicznymi.

Główne zadania:
 • organizowanie pracy własnej i podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • nadzorowanie i dokumentowanie świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej chorego i jego rodziny oraz przygotowywanie chorego do samoopieki;
 • planowanie opieki nad chorym w stanie zagrożenia życia;
 • realizowanie i koordynowanie pielęgniarskiej, zindywidualizowanej opieki wobec chorego leczonego metodami zachowawczymi;
 • uczestniczenie w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorego;
 • współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorego;
 • aktywizowanie chorego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym;
 • zapewnianie jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz wykorzystywanie wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności