aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

Realizuje zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Główne zadania:
 • dokonywanie oceny sytuacji zdrowotnej i społecznej pracowników;
 • rozpoznawanie dolegliwości wynikających z nieprzestrzegania zasad ergonomii;
 • rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka zawodowego w środowisku pracy;
 • monitorowanie warunków fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych w miejscu pracy;
 • eliminowanie lub minimalizowanie zagrożenia zawodowego, w tym wypadków przy pracy;
 • przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych w procesie orzekania o zdolności do pracy;
 • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych pracujących oraz opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych w miejscu pracy;
 • organizowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i dostosowanie jej do zmieniających się warunków systemu;
 • organizowanie badań profilaktycznych pracowników zgodnie z wymogami na danym stanowisku pracy;
 • kierowanie zespołem pielęgniarek służby medycyny pracy;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu pielęgniarskiego z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
 • koordynowanie przebiegu badań profilaktycznych;
 • inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wdrażania programów prozdrowotnych w zakładach pracy;
 • współpraca z pracodawcami, pracownikami i ich przedstawicielami, organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących;
 • zarządzanie jakością świadczeń realizowanych przez pielęgniarki służby medycyny pracy;
 • sprawowanie kontroli nad działalnością jednostek podstawowych i osób wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia pracujących;
 • uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących oraz wykorzystywania wyników badań w działalności praktycznej.


Zadania dodatkowe:
nauczanie zawodu pielęgniarki; prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących w kształceniu ustawicznym pielęgniarek.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności